Golden Tone 4
       
     
LIRIOS
       
     
AMARILIS
       
     
NARDOS
       
     
ROSAS
       
     
CAMPANULA
       
     
AZUCENA
       
     
DALIA
       
     
GOLDEN TONE 1
       
     
GOLDEN TONE 2
       
     
GOLDEN TONE 3
       
     
Golden Tone 4
       
     
Golden Tone 4

3" X 5"

Gold leaf, paint on wood

LIRIOS
       
     
LIRIOS

7" X 5"

Gold leaf, fiber, paint on panel

AMARILIS
       
     
AMARILIS

7" X 5"

Gold leaf, fiber, paint on panel

NARDOS
       
     
NARDOS

6" X 6"

Gold leaf, paper, paint on panel

ROSAS
       
     
ROSAS

7" X 5"

Gold leaf, paper, paint on panel

CAMPANULA
       
     
CAMPANULA

7" X 5" 

Gold leaf, moulding paste, acrylic paint on panel

 

AZUCENA
       
     
AZUCENA

6" X 6"

Gold leaf, fiber, paint on panel

DALIA
       
     
DALIA

5" X 7" 

Gold leaf, paper, paint, panel

GOLDEN TONE 1
       
     
GOLDEN TONE 1

3" X 5"

Gold leaf, paint on wood

GOLDEN TONE 2
       
     
GOLDEN TONE 2

3" X 5" 

Gold leaf, paint on wood

GOLDEN TONE 3
       
     
GOLDEN TONE 3

3" X 5"

Gold leaf, paint on wood